Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Passeerdersgracht 9 2 in Amsterdam 1016 XG

Passeerdersgracht 9 2

1016 XG Amsterdam
Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Omschrijving

Een uniek hoekpand met prachtig uitzicht richting de Looiersgracht, gelegen op een van de mooiste en rustigste grachten van Amsterdam. Dit ruime appartement is voorzien van grote ramen en daardoor van fantastisch licht en een houten vloer. Het appartement is goed onderhouden, beschikt over een grote keuken en een haard. Het appartement is gelegen in een hoekpand op de Passeerdersgracht, de meest...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 67 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Een uniek hoekpand met prachtig uitzicht richting de Looiersgracht, gelegen op een van de mooiste en rustigste grachten van Amsterdam. Dit ruime appartement is voorzien van grote ramen en daardoor van fantastisch licht en een houten vloer. Het appartement is goed onderhouden, beschikt over een grote keuken en een haard. Het appartement is gelegen in een hoekpand op de Passeerdersgracht, de meest zuidelijke gracht van de Jordaan welke grenst aan de grachtengordel.

Omgeving
Dit unieke appartement is gelegen op de Passeerdersgracht, hoek Walengang, een fantastische locatie. De Passeerdersgracht is een korte Amsterdamse gracht welke de Prinsengracht verbindt met de Lijnbaansgracht. Het is de meest zuidelijke gracht van de Jordaan en een relatief rustige straat. De woning is gelegen op loopafstand van o.a. het Vondelpark, het Leidseplein, de "9 straatjes", de PC Hooft straat en de Elandsgracht waar u terecht kunt voor al uw boodschappen. Ook het museumkwartier, waar o.a. het Rijksmuseum, het van Gogh- en het Stedelijk Museum zich bevinden is om de hoek. In de nabije omgeving vindt u een grote diversiteit aan winkels, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden waaronder de Stadsschouwburg Amsterdam en het Nieuwe De La Mar Theater.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Rondom het Leidseplein zijn haltes voor tramlijnen 1,2,5,7,11,19 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Elandsgracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol.

Indeling
Via het gemeenschappelijk trappenhuis bereikt u de eigen voordeur op de eerste verdieping met daarachter de trap die u leidt naar de woning.
Tweede verdieping: Ruime studeer- of slaapkamer met ingebouwde kasten.
Derde verdieping: Ruime woonkamer met prachtig uitzicht, veel daglicht, eikenhoutenvloer en een gashaard. De keuken is voorzien van een Viking fornuis, alle overige apparatuur en een industriële afzuigkap.
Vierde verdieping: Ruime slaapkamer met ingebouwde kasten, badkamer met toilet, wastafel en douche- ligbad. Op deze verdieping bevindt zich een ruime bergruimte/kast alwaar de centrale verwarming is geplaatst.

Vraagprijs
€595.000,- = k.k. (zegge: vijfhonderdvijfennegentigduizend euro kosten koper).

Verenging van Eigenaren
Het appartement is onderdeel van de VvE Passeerdersgracht 9. De servicekosten per maand bedragen € 50,-.
Er is een positief saldo in kas.

Eigendomssituatie
Eigen grond.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op het achterste gedeelte van de tweede verdieping, alsmede de gehele derde verdieping en de zolderverdieping van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend te 1016XG Amsterdam als Passeerdersgracht 9-II, kadestraal bekend, gemeente Amsterdam sectie E, complexaanduiding 10405-A, appartementsindex 3, uitmakende het onverdeeld een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw, omvattende een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen, met ondergrond en verder aanbehoren, staande en gelegen te Amsterdam aan de Passeerdersgracht 9, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsteram, sectie E nummer 2779, groot zestig centiare

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca. 67 m², bruto ca. 86 m² (meetrapport aanwezig).
Het oppervlak is als volgt verdeeld:
Tweede verdieping: 15,3 m².
Derde verdieping: 34,7 m².
Vierde verdieping: 16,0 m².

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd.

Belastingen 2019
WOZ-waarde: € 449.000 (peildatum 01-01-2017)
Rioolrecht: € 131,12
OZB: 0,03789 % van de WOZ-waar­de

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Fundering
Informatie over de fundering van het object is op te vragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel, telefoonnummer 14020.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-parking aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
De voorkeur gaat uit naar een notariskantoor gevestigd in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.
A unique corner building with a beautiful view towards the Looiersgracht, situated on one of the most beautiful and quiet canals of Amsterdam. This spacious apartment has large windows and therefore fantastic light and a wooden floor. The apartment is well maintained, has a large kitchen and a fireplace. The apartment is located in a corner building on the Passeerdersgracht, the southernmost canal of the Jordaan which borders the ring of canals

Surroundings
This unique apartment is located on the Passeerdersgracht, corner Walengang, a fantastic location. The Passeerdersgracht is a short Amsterdam canal which connects the Prinsengracht with the Lijnbaansgracht. It is the southernmost canal of the Jordaan and a relatively quiet street. The house is located within walking distance of the Vondelpark, the Leidseplein, the "9 straatjes", the PC Hooft street and the Elandsgracht where you can go for all your shopping. The museum quarter, where the Rijksmuseum, the van Gogh and the Stedelijk Museum are located, is just around the corner. In the vicinity you will find a wide variety of shops, cafes, restaurants and nightlife including the Stadsschouwburg Amsterdam and the Nieuwe De La Mar Theater.

Accessibility
The house is easily accessible by car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tram lines 1,2,5,7,11,19 and at the bus station on the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol.

Layout
Through the communal staircase you reach your own front door on the first floor and behind it the staircase that leads you to the house.
Second floor: Spacious study or bedroom with fitted wardrobes and.
Third floor: Spacious living room with beautiful views, lots of daylight, a gas fireplace and a oak floor. The kitchen is equipped with a Viking stove, all other appliances and an industrial hood.
Fourth floor: Spacious bedroom with fitted wardrobes, bathroom with toilet, sink and shower-bath. On this floor there is a large storage room / closet where the central heating is placed.

Asking price
€595.000,- = k.k. (in words: five hundred and ninety-five thousand euros cost the buyer).

Association of Owners
The apartment is part of the VvE Passeerdersgracht 9. The service costs per month are € 50,-.

Ownership situation
Own land.

Owners Association
The apartment right, entitling to the exclusive use of the dwelling located on the back part of the second floor, as well as the entire third floor and the attic floor of the building to be named after, locally known at 1016XG Amsterdam as Passeerdersgracht 9-II, quay radius known, municipality of Amsterdam section E, complement indication 10405-A, apartment index 3, making up the undivided one-third (1/3) share in the community, consisting of a building, comprising a business premises and two upstairs residences, with subsoil and other accessories, standing and situated in Amsterdam at Passeerdersgracht 9, at the time of the unbundling into apartment rights cadastral municipality of Amsteram, section E number 2779, large sixty centiares

Surface area
The living area is approx. 67 m², gross approx. 86 m² (measurement report available).
The surface area is divided as follows:
Second floor: 15.3 m².
Third floor: 34.7 m².
Fourth floor: 16.0 m².

Completion
In its present state, empty and evacuated.

Taxes 2019
WOZ value: €- 449,000 (reference date 01-01-2017)
Sewerage: € 131.12
OZB: 0.03789 % of the WOZ value

Delivery date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-parking car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a civil-law notary's office based in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been given in good faith and are deemed to be correct, but that potential buyers/tenants cannot rely on them as statements of truth but are themselves of the correctness of the information.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 595.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 50,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Woonoppervlakte 67 m² Inhoud 239 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 3 woonlagen Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 50,00 Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie E Perceelnummer 2779 Index 3

Plattegronden

Passeerdersgracht 9 2 in Amsterdam 1016 XG Passeerdersgracht 9 2 in Amsterdam 1016 XG Passeerdersgracht 9 2 in Amsterdam 1016 XG

360° Foto's

Route van naar Passeerdersgracht 9 2, 1016 XG Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.