Booij Makelaardij o.z. bv

Prinsengracht 414
1016 JC Amsterdam
Tel: +31(0)20-4222888
info@booijoz.nl
Rozengracht 6 C, 1016 NB Amsterdam € 595.000,- k.k.
Rozengracht 6 C in Amsterdam 1016 NB

Omschrijving

English translation below
**** ENGLISH TEKST BELOW****

Een prachtig uniek luxueus appartement gelegen op een van de leukste plekken van Amsterdam. Het appartement is gelegen aan de Rozengracht, midden in het centrum van Amsterdam en kijkt uit op de indrukwekkende Westerkerk, misschien wel het mooiste bouwwerk van onze hoofdstad. Het appartement beschikt zowel aan de voorkant als aan de achterkant over een balkon. Het gehele appartement is ruim opgezet, zeer netjes afgewerkt en beschikt door de grote ramen over prachtig daglicht.

Omgeving
Het appartement is gelegen in de bruisende Jordaan, pal naast de fraaie Westerkerk. De Jordaan staat bekend om haar Amsterdamse gezelligheid, de vele cafés en delicatessenzaken. In de omgeving vindt u diverse gezellige restaurants en hippe uitgaansgelegenheden zoals de Stadsschouwburg Amsterdam, Poptempel Paradiso en het Nieuwe De La Mar Theater. De negen straatjes, de grachtengordel en het historisch centrum behoren allen tot het uitzicht vanaf het balkon. Het voorzieningenniveau is ongekend; supermarkt, kapper, apotheek, huisarts, tandarts, kinderopvang, alles bevindt zich binnen 5 minuten loopafstand. De omgeving is gezellig druk zónder de overlast van het massatoerisme te ervaren.

Bereikbaarheid
De woning is zowel met de auto als het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vanaf de Westermarkt rijden de tramlijnen 13, 14 en 17 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Rozengracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol. Via de S105 bereikt u met de auto binnen circa 10 minuten de ring A10.

Indeling
Via de gemeenschappelijke luxe entree krijgt u toegang tot het appartement dat zich bevindt op de tweede en derde verdieping.
Tweede verdieping: U stapt het appartement binnen in de half open keuken die van alle gemakken is voorzien en grenst aan het balkon. De keuken loopt over in de ruime woonkamer welke is voorzien van prachtige grote ramen en een houten vloer. Via een dubbele openslaande deur heeft u vanuit de woonkamer toegang tot het tweede balkon. De open trap vanuit de woonkamer biedt toegang tot de derde verdieping.
Derde verdieping: Op deze verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een luxe badkamer welke is voorzien van een dubbele wastafel en toilet.
*Mogelijkheid tot het aanleggen van een dakterras van ca. 20 m².

Bijzonderheden
- Eigen grond
- Twee balkons
- Unieke locatie
- Goed onderhouden appartement
- Mogelijkheid tot aanleggen dakterras

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt circa 72 m²; 1e verdieping ca. 40 m² + 2e verdieping ca. 32 m². + ca. 5 m² buiten.
*Exact gemeten conform NEN2580 (Meetrapport op te vragen bij ons kantoor).

Vraagprijs
€ 595.000 = k.k. (zegge: vijfhonderdvijfennegentig duizend euro kosten koper).

Eigendomssituatie
Eigen grond.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning gelegen op tweede en kapverdieping van het gebouw, met balkons, plaatselijk bekend als Rozengracht 6C te 1016 NB Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 9339-A, appartementsindex 6, uitmakende een zesenzeventig tweehonderd zesentwintigste (76/226) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woningen gelegen op de eerste, de tweede en de kapverdieping van het gebouw, al dan niet met balkons, plaatselijk bekend te 1016 NB Amsterdam, Rozengracht 6A, 6B, 6C, 6D en 6E, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 9339-A, appartementsindex 2. Uitmakende een drie vierde (3/4) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw bestaande uit een bedrijfs-/winkelruimte op de begane grond en vijf bovenwoningen, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend Rozengracht 4 en 6A, 6B, 6C, 6D en 6E te 1016 NB Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadestraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, nummers 9053 en 6054, respectievelijk groot zestig centiare en vijfenvijftig centiare.

Vereniging van Eigenaren
Het appartement is onderdeel van de VvE Rozengracht 4-6, de VvE wordt door de eigenaren zelf beheert. De maandelijkse bijdragen bedraagt €112,50. Er is positief saldo in kas.

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd. Verkoper verklaart dat er geen erfdienstbaarheden en/of bezwarende en belastende zaken op het object rusten, e.e.a. voor zover bekend.

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Fundering
Informatie over de fundering van het object is op te vragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel, telefoonnummer 14020.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-Park aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
Voorkeur gaat uit naar een notaris in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.


-------

A beautiful unique luxury apartment located on one of the nicest spots of Amsterdam. The apartment is located on the Rozengracht, right in the center of Amsterdam and overlooks the impressive Westerkerk, perhaps the most beautiful building in our capital. The apartment has a balcony both at the front and at the back. The entire apartment is spacious, very neatly finished and has large windows with beautiful daylight.

Surroundings
The apartment is located in the bustling Jordaan, right next to the beautiful Westerkerk. The Jordaan is known for its Amsterdam conviviality, the many cafes and delicatessens. In the vicinity you will find several cozy restaurants and trendy nightlife venues such as the Stadsschouwburg Amsterdam, Pop Temple Paradiso and the New De La Mar Theatre. The nine streets, the ring of canals and the historic centre are all part of the view from the balcony. The level of facilities is unprecedented, supermarket, hairdresser, pharmacy, doctor, dentist, child care, everything is within 5 minutes walking distance. The area is pleasantly busy without the inconvenience of mass tourism to experience.

Accessibility
The house is easily accessible by car and public transport. Tram lines 13, 14 and 17 run from the Westermarkt and at the bus station on the Marnixstraat near the Rozengracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. Via the S105 you can reach the A10 ring road within about 10 minutes by car.

Classification
Through the communal luxurious entrance you get access to the apartment which is located on the second and third floor.
Second floor: You enter the apartment in the half open kitchen which is fully equipped and adjacent to the balcony. The kitchen opens into the spacious living room which has beautiful large windows and a wooden floor. Through a double sliding door you have access from the living room to the second balcony. The open staircase from the living room provides access to the third floor.
Third floor: On this floor there are 2 bedrooms and a luxurious bathroom which has a double sink and toilet.
*Possibility of constructing a roof terrace of approx. 20 m².

Specifics
- Own land
- Two balconies
- Unique location
- Well maintained apartment
- Possibility to create a roof terrace

Surface
The living area is approximately 72 m²; 1st floor approx. 40 m² + 2nd floor approx. 32 m². + Approx. 5 m² outside.
*Exactly measured according to NEN2580 (Measurement report available from our office).

Asking price
€ 595,000 = k.k. (in words: five hundred and ninety-five thousand euros for the buyer).

Ownership situation
Own land.

Description of property
The apartment right, entitling to the exclusive use of the dwelling located on the second and cap floors of the building, with balconies, locally known as Rozengracht 6C at 1016 NB Amsterdam, cadastral municipality of Amsterdam, section L, complement indication 9339-A, apartment index 6, comprising a seventy-sixth two hundred and twenty-sixth (76/226) undivided share in the community consisting of the apartment right, entitling to the exclusive use of the residences located on the first, second and cap floors of the building, with or without balconies, locally known at 1016 NB Amsterdam, Rozengracht 6A, 6B, 6C, 6D and 6E, cadastral municipality of Amsterdam, section L, complement indication 9339-A, apartment index 2. Making up a three-quarters (3/4) undivided share in the community consisting of the building consisting of a commercial/retail space on the ground floor and five upstairs dwellings, with associated land, locally known as Rozengracht 4 and 6A, 6B, 6C, 6D and 6E at 1016 N.B. Amsterdam, at the time of the division into apartment rights quay beam known to the municipality of Amsterdam, section L, numbers 9053 and 6054, large sixty centiare and fifty-five centiare respectively.

Association of Owners
The apartment is part of the VvE Rozengracht 4-6, the VvE is managed by the owners themselves. The monthly contributions are €112.50. There is a positive balance in cash.

Completion
In its present state, empty and evacuated. Seller declares that there are no easements and/or incriminating and incriminating items on the object, all this to the best of his knowledge.

Completion date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-Park car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
A beautiful unique luxury apartment located on one of the nicest spots of Amsterdam. The apartment is located on the Rozengracht, right in the center of Amsterdam and overlooks the impressive Westerkerk, perhaps the most beautiful building in our capital. The apartment has a balcony both at the front and at the back. The entire apartment is spacious, very neatly finished and has large windows with beautiful daylight.

Surroundings
The apartment is located in the bustling Jordaan, right next to the beautiful Westerkerk. The Jordaan is known for its Amsterdam conviviality, the many cafes and delicatessens. In the vicinity you will find several cozy restaurants and trendy nightlife venues such as the Stadsschouwburg Amsterdam, Pop Temple Paradiso and the New De La Mar Theatre. The nine streets, the ring of canals and the historic centre are all part of the view from the balcony. The level of facilities is unprecedented, supermarket, hairdresser, pharmacy, doctor, dentist, child care, everything is within 5 minutes walking distance. The area is pleasantly busy without the inconvenience of mass tourism to experience.

Accessibility
The house is easily accessible by car and public transport. Tram lines 13, 14 and 17 run from the Westermarkt and at the bus station on the Marnixstraat near the Rozengracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. Via the S105 you can reach the A10 ring road within about 10 minutes by car.

Classification
Through the communal luxurious entrance you get access to the apartment which is located on the second and third floor.
Second floor: You enter the apartment in the half open kitchen which is fully equipped and adjacent to the balcony. The kitchen opens into the spacious living room which has beautiful large windows and a wooden floor. Through a double sliding door you have access from the living room to the second balcony. The open staircase from the living room provides access to the third floor.
Third floor: On this floor there are 2 bedrooms and a luxurious bathroom which has a double sink and toilet.
* Possibility of constructing a roof terrace of approx. 20 m².

Particulars
- Own land
- Two balconies
- Unique location
- Well maintained apartment
- Possibility to create a roof terrace

Surface
The living area is approximately 72 m²; 1st floor approx. 40 m² + 2nd floor approx. 32 m². + Approx. 5 m² outside.
*Exactly measured according to NEN2580 (Measurement report available from our office).

Asking price
€ 595,000 = k.k. (in words: five hundred and ninety-five thousand euros for the buyer).

Ownership situation
Own land.

Description of property
The apartment right, entitling to the exclusive use of the dwelling located on the second and cap floors of the building, with balconies, locally known as Rozengracht 6C at 1016 NB Amsterdam, cadastral municipality of Amsterdam, section L, complement indication 9339-A, apartment index 6, comprising a seventy-sixth two hundred and twenty-sixth (76/226) undivided share in the community consisting of the apartment right, entitling to the exclusive use of the residences located on the first, second and cap floors of the building, with or without balconies, locally known at 1016 NB Amsterdam, Rozengracht 6A, 6B, 6C, 6D and 6E, cadastral municipality of Amsterdam, section L, complement indication 9339-A, apartment index 2. Making up a three-quarters (3/4) undivided share in the community consisting of the building consisting of a commercial/retail space on the ground floor and five upstairs dwellings, with associated land, locally known as Rozengracht 4 and 6A, 6B, 6C, 6D and 6E at 1016 N.B. Amsterdam, at the time of the division into apartment rights quay beam known to the municipality of Amsterdam, section L, numbers 9053 and 6054, large sixty centiare and fifty-five centiare respectively.

Association of Owners
The apartment is part of the VvE Rozengracht 4-6, the VvE is managed by the owners themselves. The monthly contributions are €112.50. There is a positive balance in cash.

Completion
In its present state, empty and evacuated. Seller declares that there are no easements and/or incriminating and incriminating items on the object, all this to the best of his knowledge.

Completion date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-Park car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Prijs € 595.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 112,50 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum Indeling Woonoppervlakte 72 m² Gebouwgebonden buitenruimte 5 m² Externe bergruimte 2 m² Inhoud 214 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 2 woonlagen Gelegen op 2e woonlaag Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 112,50 Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie L Perceelnummer 9339 Index 2