Booij Makelaardij o.z. bv

Prinsengracht 414
1016 JC Amsterdam
Tel: +31(0)20-4222888
info@booijoz.nl
Amstel 169 H, 1018 ES Amsterdam € 1.500.000,- k.k.
Amstel 169 H in Amsterdam 1018 ES

Omschrijving

English translation below
**** ENGLISH BELOW******

Karakteristiek en origineel benedenhuis van ruim 138 m² aan één van de mooiste delen van de Amstel. De woning is schitterend gelegen aan het water, heeft hoge plafonds, prachtige marmeren vloeren en veel authentieke details. Uniek is de grote tuin (ca. 188 m²) aan de achterzijde van de woning.

Omgeving
De omgeving waarin de woning ligt mag met recht een van de leukste en meest bruisende delen van Amsterdam genoemd worden. In deze buurt zijn vele creatieve ondernemers en jonge bewoners gevestigd welke zorgen voor een levendige sfeer. De woning ligt letterlijk aan de Amstel biedt een schitterend uitzicht over het water en bevindt zich op loopafstand van het Koninklijk Theater Carré, de Hermitage en het Amstel Hotel. Alle voorzieningen zijn op loopafstand aanwezig: supermarkt, de winkels van de Utrechtsestraat en vele drink- en eetgelegenheden. Het Rembrandtplein en de grachtengordel liggen letterlijk om de hoek en de gezelligheid van De Pijp vindt u op slechts 5 minuten fietsafstand.

Bereikbaarheid
De woning is goed bereikbaar met openbaar vervoer, vanaf het Frederiksplein gaan meerdere trams en bussen. Het dichtstbijzijnde metrostation is bij het Weesperplein waar het mogelijk is om op te stappen bij de metro's 51, 53 en 54. Ook de Noord/Zuidlijn is op enkele minuten bereikbaar. De ringweg A10 is te bereiken via de s116, de omgeving is betaald parkeren en het is mogelijk om in de parkeergarage van de Stopera te staan.

Indeling
De toegang tot de woning wordt verkregen via een eigen voordeur. U komt binnen in de entree welke doorloopt in een ruime hal. De hal biedt toegang tot de woonkamer, het toilet met daar tegenover een ruime kapstok, de keuken en de trap naar de tussenverdieping van waaruit u toegang tot de tuin krijgt.
De woonkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning en beschikt over grote ramen welke de ruimte van veel daglicht en uitzicht over de gracht voorzien. De woonkamer beschikt over een plafond met prachtige oude ornamenten, een houten vloer, een haard en ruime ingebouwde kasten. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de eetkamer.
De eetkamer verbindt de keuken met de woonkamer en beschikt net als de woonkamer over ingebouwde kastruimte.
De ruim opgezette keuken kijkt uit over de tuin en is voorzien van een stenen vloer. De keuken is voorzien van alle gemakken, zoals een lang aanrecht, ingebouwde apparatuur en veel kastruimte. Vanuit de keuken bereikt u de trap naar de tussenverdieping waar zich de deur naar de tuin begeeft. Ook bevindt zich op de tussenverdieping de tuinkamer. De tuinkamer, welke optie tot een derde slaapkamer biedt, beschikt over een dubbele naar buiten slaande deur weke toegang tot de diep gelegen en rustige tuin biedt.
Via het tweede deel van de trap bereikt u de ruime hal van het souterrain welke toegang tot beide slaapkamers, de badkamer, het toilet en de zeer ruime berging.
Beide slaapkamers beschikken over ingebouwde kastruimte en twee grote ramen. Een van de slaapkamers beschikt over een wastafel.
De badkamer beschikt over een bad, een ruime douche en een dubbele wastafel.
De berging bevindt zich aan het einde van de hal en is ca. 3,5 m2.

Bijzonderheden
- Prachtige ligging aan de Amstel;
- Eigen grond;
- Grote rustig gelegen tuin;
- Haard;
- Veel ingebouwde kastruimte;
- Berging;
- Marmeren vloeren;
-Gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming;
- Fundering hersteld in 2007;
- Verbouwd door Hans Kodde van Kodde architecten.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt circa 138 m² (bruto ca. 158 m²). Begane grond ca. 61,5 m² (bruto 73,5 m²). Souterrain ca. 76,6 m² (bruto 84,7 m²). Tuin ca. 188,50 m². Exact gemeten conform NEN2580 (Meetrapport op te vragen bij ons kantoor).

Vraagprijs
€1.500.000,- k.k. (zegge: één miljoen vijfhonderduizend euro kosten koper).

Eigendomssituatie
Eigen grond.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het souterrain van de woning, de begane grondverdieping en tuin, plaatselijk bekend als Amstel 169-H te 1018 GX Amsterdam, kadestraal bekend gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 4114, A-1.
Uitmakende ¼ gedeelte in de gemeenschap.

Vereniging van Eigenaren
De vereniging bestaat uit de “VvE Amstel 169 (Amstel 169) te Amsterdam”.
De ledenbijdrage bedraagt normaliter (lees: indien geen onderhoud dient te geschieden) thans € 94,42 per maand en bestaat uit: opstal, onderhoudskosten schoorsteen, groenonderhoud, administratie en reserve. Het schilderwerk aan de buitenzijde is in mei 2019 geheel uitgevoerd.
Er zit momenteel een positief saldo in kas.

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd. Verkoper verklaart dat er geen erfdienstbaarheden en/of bezwarende en belastende zaken op het object rusten, e.e.a. voor zover bekend.

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Fundering
Fundering vernieuwd in 2007. Verdere informatie over de fundering van het object is op te vragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel, telefoonnummer 14020.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel een wachttijd van circa 10 maanden. Het is mogelijk om een overloopvergunning aan te vragen. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-Park aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
Voorkeur gaat uit naar een notaris in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

--------------------------------------------------------------

Characteristic and original lower house of over 138 m² on one of the most beautiful parts of the Amstel river. The house is beautifully situated on the water, has high ceilings, beautiful marble floors and many authentic details. Unique is the large garden (approx. 188 m²) at the rear of the house.

Surroundings
The environment in which the house is located may justifiably be called one of the nicest and most vibrant parts of Amsterdam. In this neighborhood are many creative entrepreneurs and young residents who provide a lively atmosphere. The house is literally located on the Amstel River and offers a magnificent view over the water. It is within walking distance of the Royal Theatre Carré, the Hermitage and the Amstel Hotel. All amenities are within walking distance: supermarket, the shops of the Utrechtsestraat and many drinking and dining facilities. The Rembrandtplein and the ring of canals are just around the corner and the cosiness of De Pijp is only a 5-minute bike ride away.

Access
The house is easily accessible by public transport, from the Frederiksplein go several trams and buses. The nearest metro station is at Weesperplein where it is possible to get on metro 51, 53 and 54. The North/South line is also just a few minutes away. The A10 ring road can be reached via the s116, the surrounding area is paid parking and it is possible to park in the parking garage of the Stopera.

Layout
Access to the house is obtained via a private front door. You enter the entrance which continues into a spacious hall. The hall provides access to the living room, the toilet with a large coat rack opposite, the kitchen and the stairs to the mezzanine floor from where you get access to the garden.
The living room is located at the front of the house and has large windows which provide the space with plenty of daylight and views over the canal. The living room has a ceiling with beautiful old ornaments, a wooden floor, a fireplace and spacious built-in closets. From the living room you have access to the dining room.
The dining room connects the kitchen with the living room and has, just like the living room, built-in closet space.
The spacious kitchen overlooks the garden and has a stone floor. The kitchen is fully equipped, including a long sink, built-in appliances and plenty of closet space. From the kitchen you reach the stairs to the mezzanine where the door to the garden is. Also located on the mezzanine floor is the garden room. The garden room, which offers the option of a third bedroom, has a double door that opens onto the deep and quiet garden.
Through the second part of the stairs you reach the spacious hallway of the basement which gives access to both bedrooms, the bathroom, the toilet and the very large storage room.
Both bedrooms have fitted wardrobes and two large windows. One of the bedrooms has a sink.
The bathroom has a bath, a large shower and a double sink.
The storage room is located at the end of the hall and is about 3.5 m2.

Particulars
- Beautiful location on the Amstel River;
- Own land;
- Large quiet garden;
- Fireplace;
- Lots of built-in closet space;
- Storage room;
- Marble floors;
- Underfloor heating over the entire ground floor;
- Foundation restored in 2007.

Surface
The living area is approximately 138 m² (gross approx. 158 m²). Ground floor approx. 61.5 m² (gross 73.5 m²). Basement approx. 76,6 m² (gross 84,7 m²). Garden approx. 188,50 m². Exactly measured according to NEN2580 (Measurement report available from our office).

Asking price
€1.500.000,- k.k. (in words: one million five hundred thousand euro cost the buyer).

Ownership situation
Own land.

Description of property
The apartment right, entitling to the exclusive use of the basement of the house, the ground floor and garden, locally known as Amstel 169-H at 1018 GX Amsterdam, quay radius known municipality of Amsterdam, section O, number 4114, A-1.
A quarter of the community.

Association of Owners
The association consists of the "VvE Amstel 169 (Amstel 169) in Amsterdam".
The membership fee is normally (read: if no maintenance is required) currently € 94.42 per month and consists of: building, chimney maintenance, green maintenance, administration and reserve. The paintwork on the outside was fully executed in May 2019.
There is currently a positive balance in the greenhouse.

Completion
In its present state, empty and evacuated. Seller declares that there are no easements and/or incriminating and incriminating items on the object, all this to the best of his knowledge.

Completion date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the object can be found on the following pages.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), for which there is currently a waiting period of about 10 months. It is possible to apply for an overflow permit. In addition, the Q-Park car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Characteristic and original lower house of over 138 m² on one of the most beautiful parts of the Amstel river. The house is beautifully situated on the water, has high ceilings, beautiful marble floors and many authentic details. Unique is the large garden (approx. 188 m²) at the rear of the house.

Surroundings
The environment in which the house is located may justifiably be called one of the nicest and most vibrant parts of Amsterdam. In this neighborhood are many creative entrepreneurs and young residents who provide a lively atmosphere. The house is literally located on the Amstel River and offers a magnificent view over the water. It is within walking distance of the Royal Theatre Carré, the Hermitage and the Amstel Hotel. All amenities are within walking distance: supermarket, the shops of the Utrechtsestraat and many drinking and dining facilities. The Rembrandtplein and the ring of canals are just around the corner and the cosiness of De Pijp is only a 5-minute bike ride away.

Access
The house is easily accessible by public transport, from the Frederiksplein go several trams and buses. The nearest metro station is at Waterlooplein where it is possible to get on metro 51, 53 and 54. The North/South line is also just a few minutes away. The A10 ring road can be reached via the s116, the surrounding area is paid parking and it is possible to park in the parking garage of the Stopera.

Layout
Access to the house is obtained via a private front door. You enter the entrance which continues into a spacious hall. The hall provides access to the living room, the toilet with a large coat rack opposite, the kitchen and the stairs to the mezzanine floor, from where you get access to the garden.
The living room is located at the front of the house and has large windows which provide the space with plenty of daylight and views over the canal. The living room ceiling has beautiful old ornaments, a wooden floor, a fireplace and spacious built-in closets. From the living room you have access to the dining room.
The dining room connects the kitchen with the living room and has, just like the living room, built-in closet space.
The spacious kitchen overlooks the garden and has a stone floor. The kitchen is fully equipped, including a long sink, built-in appliances and plenty of closet space. From the kitchen you reach the stairs to the mezzanine where the door to the garden is. Also located on the mezzanine floor is the garden room. The garden room, which offers the option of a third bedroom, has a double door that opens onto the deep and quiet garden.
Through the second part of the stairs you reach the spacious hallway of the basement which gives access to both bedrooms, the bathroom, the toilet and the very large storage room.
Both bedrooms have fitted wardrobes and two large windows. One of the bedrooms has a sink.
The bathroom has a bath, a large shower and a double sink.
The storage room is located at the end of the hall and is about 3.5 m2.

Particulars
- Beautiful location on the Amstel
- Own land
- Large quiet garden
- Fireplace
- Lots of built-in closet space
- Storage
- Marble Floors

Surface
The living area is approximately 138 m² (gross approx. 158 m²). Ground floor approx. 61.5 m² (gross 73.5 m²). Basement approx. 76,6 m² (gross 84,7 m²). Garden approx. 188,50 m². Exactly measured according to NEN2580 (Measurement report available from our office).

Asking price
€1.500.000,- k.k. (in words: one million five hundred thousand euro cost the buyer).

Ownership situation
Own land.

Description of property
The apartment right, entitling to the exclusive use of the basement of the house, the ground floor and garden, locally known as Amstel 169-H at 1018 GX Amsterdam, quay radius known municipality of Amsterdam, section O, number 4114, A-1.
A quarter of the community.

Association of Owners
The association consists of the "VvE Amstel 169 (Amstel 169) in Amsterdam".
The membership fee is normally (read: if no maintenance is required) currently € 94.42 per month and consists of: building, chimney maintenance, green maintenance, administration and reserve. The paintwork on the outside was fully executed in May 2019.
There is currently a positive balance in the greenhouse.

Completion
In its present state, empty and evacuated. Seller declares that there are no easements and/or incriminating and incriminating items on the object, all this to the best of his knowledge.

Completion date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), for which there is currently a waiting period of about 10 months. It is possible to apply for an overflow permit. In addition, the Q-Park car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs € 1.500.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement benedenwoning Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, in centrum en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 138 m² Inhoud 502 m³ Aantal kamers 8 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Verwarming Vloerverwarming gedeeltelijk Buitenruimte Tuin Achtertuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 188 m² (0.29 m bij 0.07 m) Ligging hoofdtuin Noordoost Kwaliteit tuin Verzorgd Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Onderhoud buiten Goed tot uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 94,42 Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie O Perceelnummer 4114 Index 1