Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Korte Leidsedwarsstraat 2 C in Amsterdam 1017 RC

Korte Leidsedwarsstraat 2 c

1017 RC Amsterdam
€ 395.000,- k.k.

Omschrijving

*** English below ***

Een mooi appartement van ca. 54 m2 gelegen op de Korte Leidsedwarsstraat, midden in het centrum; een van de meeste gewilde buurten van Amsterdam. Het appartement is gelegen aan het begin en daarmee het rustige deel van de Korte Leidsedwarsstraat welke grenst aan de Leidsegracht. Binnen enkele stappen staat u op de grachtengordel en kunt u genieten van al het...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 54 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below
*** English below ***

Een mooi appartement van ca. 54 m2 gelegen op de Korte Leidsedwarsstraat, midden in het centrum; een van de meeste gewilde buurten van Amsterdam. Het appartement is gelegen aan het begin en daarmee het rustige deel van de Korte Leidsedwarsstraat welke grenst aan de Leidsegracht. Binnen enkele stappen staat u op de grachtengordel en kunt u genieten van al het moois Amsterdam te bieden heeft. Het appartement bevindt zich op de derde en vierde verdieping van de woning en beschikt over een bijbehorende berging in de kelder van het gebouw. Het appartement staat op eigen grond en zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

Omgeving
De woning is gelegen op de Korte Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, op loopafstand van het Vondelpark, de Spiegelgracht (het hart van de Nederlandse kunst- en antiekhandel) en het Leidseplein. De buurt staat bekend om haar rijke aanbod van winkels, goede restaurants, barren en mooie boutiques. Het appartement bevindt zich om de hoek van het Museumkwartier waar u o.a. het Rijksmuseum, het van Gogh museum en het Stedelijk museum kunt bezoeken. Ook aan uitgaansgelegenheden geen tekort. Voor de cultuurliefhebber bevinden het Concertgebouw, de Stadsschouwburg en het De LaMar Theater zich om de hoek.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Rondom het Leidseplein zijn haltes voor tramlijnen 1, 2, 5, 7, 11, 12 en 19 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Elandsgracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol. Met de auto bent u via de Overtoom binnen circa 15 minuten op de ring A10.

Indeling
Via het gemeenschappelijk trappenhuis bereikt u de eigen voordeur op de derde verdieping.
Derde verdieping: Ruime woon/eetkamer met open keuken die van alle gemakken is voorzien, het balkon bevind zich aan de achterzijde van de woning.
Vierde verdieping: Twee ruime slaapkamers, badkamer met bad en een toilet.

Vraagprijs
€ 395.000,- k.k. (zegge: driehonderdvijfennegentig duizend euro kosten koper).

Bijzonderheden
- Gelegen in zeer populaire buurt
- Eigen grond
- Ruime berging in de kelder van de woning

Oppervlakte
Totaal woonoppervlakte: ca. 53,60 m2, 3e verdieping ca. 31,30 m2 + 4e verdieping ca. 22,30 m2 + berging ca. 4,50m2 + ca. 4,10 m2 buiten.

Eigendomssituatie
Eigen grond.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamer-flatwoning gelegen op de derde- en vierde verdieping van na te melden gebouw en de daarbij behorende berging in de kelder van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Korte Leidsedwarsstraat 2c te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, complexaanduiding 9528-A, appartementsindex 27, uitmakende het zestig/éénduizend driehonderdvijfenzeventigste (60.1.375) onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Vereniging van Eigenaren
De vereniging bestaat uit de “VvE Lijnbaasveste B (Postbus 90434
1006 BK) te Amsterdam. De servicekosten bedragen thans € 179,40 per maand en bestaan uit: Verzekeringen (opstal, WA en glas), Onderhoud (reparaties algemeen, schoonmaak, lift), Reserveringen (verdeelsleutel algemeen en lift), Organisatie (bank, administratie + beheer, lidmaatschappen, vergaderingen), Nutsvoorzieningen (lift elektriciteit).
Er is momenteel een positief saldo in kas
Er is een Meer Jaren Onderhoudsplan aanwezig.
Beheer wordt uitgevoerd door: VvE Lijnbaanveste B.

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd. Verkoper verklaart dat er geen erfdienstbaarheden en/of bezwarende en belastende zaken op het object rusten, e.e.a. voor zover hem bekend.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-parking aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
De voorkeur gaat uit naar een notariskantoor gevestigd in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

************************ ENGLISH ********************************

A beautiful apartment of about 54 m2 located on the Korte Leidsedwarsstraat, in the middle of the city centre; one of the most popular neighborhoods of Amsterdam. The apartment is located at the beginning and therefore the quiet part of the Korte Leidsedwarsstraat which borders the Leidsegracht. Within a few steps you are on the ring of canals and you can enjoy all the beauty Amsterdam has to offer. The apartment is located on the third and fourth floor of the house and has a corresponding storage room in the basement of the building. The apartment is on private land and will be delivered empty and vacated.

Surroundings
The house is located on the Korte Leidsedwarsstraat in the center of Amsterdam, within walking distance of the Vondelpark, the Spiegelgracht (the heart of the Dutch art and antiques trade) and the Leidseplein. The neighborhood is known for its rich offer of shops, good restaurants, bars and beautiful boutiques. The apartment is located around the corner from the Museum Quarter where you can visit the Rijksmuseum, the Van Gogh Museum and the Stedelijk Museum. There are also plenty of places to go out. For culture lovers, the Concertgebouw, the City Theatre and the LaMar Theatre are just around the corner.

Accessibility
The house is easily accessible by car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tram lines 1, 2, 5, 7, 11, 12 and 19 and at the bus station on the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. By car you can reach the A10 ring road in about 15 minutes via the Overtoom.

Layout
Through the common staircase you reach your own front door on the third floor.
Third floor: Spacious living / dining room with open kitchen which is fully equipped, the balcony is located at the rear of the house.
Fourth floor: Two spacious bedrooms, bathroom with bath and a toilet.

Asking price
The total cost of the project was € 395,000.00 (in words: three hundred and ninety-five thousand euros in costs for the buyer).

Particulars
- Located in very popular neighborhood
- Own land
- Spacious storage room in the basement of the house

Surface
Total living area: approx. 53,60 m2, 3rd floor approx. 31,30 m2 + 4th floor approx. 22,30 m2 + storage room approx. 4,50 m2 + approx. 4,10 m2 outside.

Property situation
Own land.

Description of property
The apartment right, giving the right to exclusive use of the three-room apartment situated on the third and fourth floors of the building to be reported and the associated storage in the basement of the building to be reported, locally known Korte Leidsedwarsstraat 2c in Amsterdam, cadastral known municipality of Amsterdam, section E, complement designation 9528-A, apartment index 27, making up the sixty/one thousand three hundred and seventy-fiveth (60.1.375) undivided share in the community.

Association of Owners
The association consists of the "VvE Lijnbaasveste B" (PO Box 90434).
1006 BK) in Amsterdam. The service costs currently amount to € 179.40 per month and consist of: Insurance (premises, WA and glass), Maintenance (general repairs, cleaning, lift), Reservations (general distribution key and lift), Organisation (bank, administration + management, memberships, meetings), Utilities (electricity lift).
There is currently a positive balance in cash
There is a More Years Maintenance Plan in place.
Management is carried out by: VvE Lijnbaanveste B.

Completion
In its present state, empty and evacuated. The Seller declares that there are no easements and/or burdensome and burdensome items on the object, to the best of his knowledge.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-parking car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a civil-law notary's office based in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. in no way whatsoever information from the computer system
A beautiful apartment of about 54 m2 located on the Korte Leidsedwarsstraat, in the middle of the city centre; one of the most popular neighborhoods of Amsterdam. The apartment is located at the beginning and therefore the quiet part of the Korte Leidsedwarsstraat which borders the Leidsegracht. Within a few steps you are on the ring of canals and you can enjoy all the beauty Amsterdam has to offer. The apartment is located on the third and fourth floor of the house and has a corresponding storage room in the basement of the building. The apartment is on private land and will be delivered empty and vacated.

Surroundings
The house is located on the Korte Leidsedwarsstraat in the center of Amsterdam, within walking distance of the Vondelpark, the Spiegelgracht (the heart of the Dutch art and antiques trade) and the Leidseplein. The neighborhood is known for its rich offer of shops, good restaurants, bars and beautiful boutiques. The apartment is located around the corner from the Museum Quarter where you can visit the Rijksmuseum, the Van Gogh Museum and the Stedelijk Museum. There are also plenty of places to go out. For culture lovers, the Concertgebouw, the City Theatre and the LaMar Theatre are just around the corner.

Accessibility
The house is easily accessible by car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tram lines 1, 2, 5, 7, 11, 12 and 19 and at the bus station on the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. By car you can reach the A10 ring road in about 15 minutes via the Overtoom.

Layout
Through the common staircase you reach your own front door on the third floor.
Third floor: Spacious living / dining room with open kitchen which is fully equipped, the balcony is located at the rear of the house.
Fourth floor: Two spacious bedrooms, bathroom with bath and a toilet.

Asking price
The total cost of the project was € 395,000.00 (in words: three hundred and ninety-five thousand euros in costs for the buyer).

Particulars
- Located in very popular neighborhood
- Own land
- Spacious storage room in the basement of the house

Surface
Total living area: approx. 53,60 m2, 3rd floor approx. 31,30 m2 + 4th floor approx. 22,30 m2 + storage room approx. 4,50 m2 + approx. 4,10 m2 outside.

Property situation
Own land.

Description of property
The apartment right, giving the right to exclusive use of the three-room apartment situated on the third and fourth floors of the building to be reported and the associated storage in the basement of the building to be reported, locally known Korte Leidsedwarsstraat 2c in Amsterdam, cadastral known municipality of Amsterdam, section E, complement designation 9528-A, apartment index 27, making up the sixty/one thousand three hundred and seventy-fiveth (60.1.375) undivided share in the community.

Association of Owners
The association consists of the "VvE Lijnbaasveste B" (PO Box 90434).
1006 BK) in Amsterdam. The service costs currently amount to € 179.40 per month and consist of: Insurance (premises, WA and glass), Maintenance (general repairs, cleaning, lift), Reservations (general distribution key and lift), Organisation (bank, administration + management, memberships, meetings), Utilities (electricity lift).
There is currently a positive balance in cash
There is a More Years Maintenance Plan in place.
Management is carried out by: VvE Lijnbaanveste B.

Completion
In its present state, empty and evacuated. The Seller declares that there are no easements and/or burdensome and burdensome items on the object, to the best of his knowledge.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-parking car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a civil-law notary's office based in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. in no way whatsoever information from the computer system
Overdracht Status Beschikbaar Prijs € 395.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 179,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement Bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwperiode 1981-1990 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum Indeling Woonoppervlakte 54 m² Gebouwgebonden buitenruimte 4 m² Externe bergruimte 5 m² Inhoud 178 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 2 woonlagen Gelegen op 3e woonlaag Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Garage Geen garage Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Redelijk tot goed Onderhoud buiten Redelijk tot goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 179,40 Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie E Perceelnummer 9528 Index 27 Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Korte Leidsedwarsstraat 2 c, 1017 RC Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.