Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Stadhouderskade 16 H in Amsterdam 1054 ES

Stadhouderskade 16 H

1054 ES Amsterdam
Koopsom € 1.100.000,- k.k.

Omschrijving

Een unieke woning met het mooiste uitzicht en maximale privacy. Dit prachtig lichte appartement bevindt zich op een fantastische locatie midden in het levendige hart van Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. Het appartement bevindt zich aan de rustige kant van het gebouw en kijkt uit op het Vondelpark. Daarnaast beschikt dit ruim opgezette appartement over een eigen parkeerplek in de ondergelegen...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 151 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Een unieke woning met het mooiste uitzicht en maximale privacy. Dit prachtig lichte appartement bevindt zich op een fantastische locatie midden in het levendige hart van Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. Het appartement bevindt zich aan de rustige kant van het gebouw en kijkt uit op het Vondelpark. Daarnaast beschikt dit ruim opgezette appartement over een eigen parkeerplek in de ondergelegen parkeergarage.

De woning gelegen in het appartementencomplex; Byzantium, een van de luxere appartementencomplexen in Amsterdam! Het complex is in 1991 opgeleverd, en was tevens de afsluiting van de vernieuwing van dit deel van de Stadhouderskade. Het Byzantium beschikt over een hoge standaard, 24/7 een conciërge aanwezig en beveiligde parkeerplaats.

Omgeving
Dit prachtige appartement kijkt uit op het mooiste park van Amsterdam; het Vondelpark. Het appartement is gelegen op de hoek waar het Leidseplein en de Pieter Cornelis Hooftstraat samenkomen, een populaire buurt die bekend staat om haar leuke winkels, goede restaurants en hippe barretjes. De woning is gelegen op loopafstand van o.a. de "9 straatjes", de Elandsgracht waar u terecht kunt voor al uw boodschappen maar ook het museumkwartier, waar o.a. het Rijksmuseum, het van Gogh- en het Stedelijk Museum zich bevinden is om de hoek. In de nabije omgeving vindt u een grote diversiteit aan winkels, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden waaronder de Stadsschouwburg Amsterdam en het Nieuwe De La Mar Theater.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Rondom het Leidseplein zijn haltes voor tramlijnen 1,2,5,7,11,19 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Elandsgracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol.

Bijzonderheden:
- luxe ruime entrees
- Personenliften
- Parkeergarage
- 24/7 conciërge
- Midden in het centrum

Indeling
Via de gemeenschappelijke ingang komt u bij de voordeur van het appartement. U komt binnen in de ruime hal die toegang biedt tot alle ruimtes in het appartement.
Aan het begin van de gang bevindt zich een ruime studeer- of slaapkamer welke grenst aan een ruime berging.
De zeer ruime woonkamer van het appartement is voorzien van grote ramen en daardoor van veel daglicht. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het balkon, welke uitzicht geeft op het Vondelpark.
De keuken staat in verbinding met de woonkamer en is voorzien van alle gemakken.
De slaapkamer is van groot formaat en beschikt wederom over grote ramen en veel daglicht. Aan de slaapkamer grenst de badkamer.
De badkamer is voorzien van een ligbad, een aparte douche, wastafel en toilet. De woning beschikt over een tweede toilet in een aparte ruimte, te bereiken via de gang. Daarnaast beschikt de woning over een apart washok, twee ruime ingebouwde kasten, een privé parkeerplaats, een ruimte voor fietsen en een berging gelegen op de begane grond.

Vraagprijs
Appartement + berging € 1.100.000,- k.k. (zegge: één miljoen éénhonderdduizend euro kosten koper).
Parkeerplaats € 100.000,- k.k. (zegge één honderdduizend euro kosten koper)

Verenging van Eigenaren
Verenging van Eigenaren woningen/parkeerplaatsen gebouw Byzantium. De servicekosten bedragen ca. € 454,97,- per maand. Er is een positief saldo in kas.

Eigendomssituatie
Erfpacht, voortdurend AB: 1966. Afgekocht tot en met 30 september 2038.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met een berging gelegen op de eerste verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend als Stadhouders kade 16 H te 1054 ES Amsterdam, kadestraal bekend gemeente Amsterdam, serie R complexaanduiding 6187-A appartement index 13. En het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op de begane grond van het gebouw, aangeduid met nummer 111, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R complexaanduiding 6187-A appartementsindex 78, respectievelijk uitmakende het vijfhonderd zesenzeventig/ eenhonderd duizend negenhonderd tweeëntachtigste (576/100.982e) aandeel in de gemeenschap.

Oppervlakte
Totaal woonoppervlakte circa 150,70 m2 + 14 m2 buiten + circa 6 m2 berging
*Het woonoppervlak is exact ingemeten conform NEN2580.

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd.

Belastingen 2019
WOZ-waarde: € 1.024.000 euro (peildatum 01-01-2018)
Rioolrecht: € 131,12
OZB: 0,03789 % van de WOZ-waarde

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Fundering
Informatie over de fundering van het object is op te vragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel, telefoonnummer 14020.

Parkeren
Eigen parkeergarageplek

Notaris
De voorkeur gaat uit naar een notariskantoor gevestigd in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.
A unique house with private parking in a great location. This beautiful bright apartment is located in a fantastic location in the middle of the lively heart of Amsterdam, near the Leidseplein. The apartment is located on the quiet side of the building and overlooks the Vondelpark. In addition, this spacious apartment has its own parking space in the underground parking garage.

The house located in the apartment complex, Byzantium, one of the more luxurious apartment complexes in Amsterdam! The complex was completed in 1991, and was also the conclusion of the renovation of this part of the Stadhouderskade. The Byzantium has a high standard, 24/7 concierge present and secure parking.

Surroundings
This beautiful apartment overlooks the most beautiful park in Amsterdam, the Vondelpark. The apartment is located on the corner where the Leidseplein and the Pieter Cornelis Hooftstraat meet, a popular neighborhood known for its great shops, good restaurants and trendy bars. The house is located within walking distance of the "9 streets", the Elandsgracht where you can go for all your shopping but also the museum quarter, where the Rijksmuseum, the van Gogh and the Stedelijk Museum are located around the corner. In the vicinity you will find a wide variety of shops, cafes, restaurants and nightlife including the Stadsschouwburg Amsterdam and the Nieuwe De La Mar Theater.

Access
The house is easily accessible by car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tram lines 1,2,5,7,11,19 and at the bus station on the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol.

Particulars:
- Luxury spacious entrances
- Passenger lifts
- Parking garage
- 24/7 concierge
- In the middle of the centre

Classification
Through the common entrance you reach the front door of the apartment. You enter the spacious hall which provides access to all rooms in the apartment.
At the beginning of the corridor is a spacious study or bedroom which adjoins a large storage room.
The very spacious living room of the apartment has large windows and therefore plenty of daylight. From the living room you have access to the balcony, which overlooks the Vondelpark.
The kitchen is connected to the living room and is fully equipped.
The bedroom is of large size and again has large windows and lots of daylight. The bedroom adjoins the bathroom.
The bathroom has a bath, separate shower, sink and toilet. The house has a second toilet in a separate room, accessible via the corridor. In addition, the house has a separate laundry room, two large built-in closets, a private parking space, a space for bicycles and a storage room located on the ground floor.

Asking price
Apartment + storage € 1.200.000,- k.k. (say: one million two hundred thousand euros cost buyer).
Parking € 100,000, - k.k. (say one hundred thousand euros cost buyer)

Association of Owners
Association of Owners residences/parking places building Byzantium. The service costs are approx. € 454,97,- per month. There is a positive balance in cash.

Property situation
Leasehold, perpetual AB: 1966. Purchased until 30 September 2038.

Description of registered property
The apartment right, entitling to the exclusive use of the home located on the second floor with a storage room located on the first floor of the building, locally known as Stadhouders Kade 16 H in 1054 ES Amsterdam, quay radius known municipality of Amsterdam, series R complexa designation 6187-A apartment index 13. And the apartment right, giving the right to exclusive use of the car park located on the ground floor of the building, designated with number 111, cadastral reference municipality of Amsterdam, section R complement designation 6187-A apartment index 78, respectively comprising the five hundred and seventy-sixth/one hundred thousand nine hundred and eighty-twoth (576/100.982nd) share in the community.

Surface
Total living area approximately 150.70 m2 + 14 m2 outside + approximately 6 m2 storage room
*The living area is precisely measured in accordance with NEN2580.

Completion
In its present state, empty and evacuated.

Taxes 2019
WOZ value: € 1,024,000 (reference date 01-01-2018)
Sewerage: € 131.12
OZB: 0.03789 % of the WOZ value

Delivery date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Private parking space

Notary
Preference is given to a civil-law notary's office based in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 1.100.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwperiode 1991-2000 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg en in centrum Indeling Woonoppervlakte 151 m² Gebouwgebonden buitenruimte 14 m² Externe bergruimte 4 m² Inhoud 450 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Balkon Ja Energie Verwarming Vloerverwarming gedeeltelijk Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Garage Parkeerkelder en parkeerplaats Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren, parkeergarage en parkeervergunningen Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Lift, Airconditioning, Schuifpui Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie R Perceelnummer 6187 Index 13
Route van naar Stadhouderskade 16 H, 1054 ES Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.