Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Barcelonaplein 77 in Amsterdam 1019 LX

Barcelonaplein 77

1019 LX Amsterdam
Vraagprijs € 349.500,- k.k.

Omschrijving

*******ENGLISH BELOW*********

Barcelonaplein 77, 1019 LX Amsterdam

Het appartement is gelegen in het complex dat ontworpen is door de bekende Belgische architect Bruno Albert in het populaire Oosterlijk Havengebied op het KNSM-eiland. Het complex is gebouwd in 1991 en biedt prachtig uitzicht over de binnentuin en de Ertshaven. Het opkomende KNSM eiland is een zeer...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 66 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
*******ENGLISH BELOW*********

Barcelonaplein 77, 1019 LX Amsterdam

Het appartement is gelegen in het complex dat ontworpen is door de bekende Belgische architect Bruno Albert in het populaire Oosterlijk Havengebied op het KNSM-eiland. Het complex is gebouwd in 1991 en biedt prachtig uitzicht over de binnentuin en de Ertshaven. Het opkomende KNSM eiland is een zeer aantrekkelijke woonomgeving met leuke winkels zoals Loods 6, Sissy Boy, Keet in huis en nog veel ander aanbod. Ook qua horecagelegenheden is er breed aanbod, o.a. Happyhappyjoyjoy, de Harbour Club Oost, Pata Negra, Panama en het Lloyd hotel zijn drukbezochte en gezellige gelegenheden. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij de Warme Bakker om de hoek en bij winkelcentrum Brazilië, welke op een paar minuten fietsafstand ligt. De binnenstad is met de fiets in circa 10 minuten te bereiken en ook de levendige Javastraat is slechts 5 minuten fietsen.

Bereikbaarheid
Het appartement is zowel met auto als per openbaar vervoer goed te bereiken. Middels de Piet Heintunnel bent u met de auto zo op de Ring A10. De bushalte en tramhalte zijn op 400m loopafstand. Er is in de nabije omgeving mogelijkheid om een bootje aan te meren!

Indeling
Leuk en licht appartement in fraai complex. Het appartement heeft een oppervlakte van circa 66,4 m2 (BVO 72m2) en een berging in de kelder van circa 6 m2. Via de ruime entree op de begane grond alwaar de lift en trappenhuis zich bevinden gaan we naar de vijfde verdieping. Indeling woning: entree, een ruime hal, woonkamer met 2 openslaande deuren en keuken met een openslaande deur, beide met een balkon. De woonkamer en keuken kijken mooi uit op het plein en het water de zgn Ertshaven. Gasten wc, badkamer met douche, wastafel en wasmachine aansluiting. Twee slaapkamers aan de "achterzijde" met zicht richting 't IJ. Er bevindt zich een berging in de kelder.

Vraagprijs
€ 349.500, = k.k. (zegge: driehonderdnegenenveertigduizend vijfhonderd euro kosten koper).

Bijzonderheden:
- Volledig geïsoleerd;
- Huismeester aanwezig;
- Lift aanwezig;
- Schilderwerk buitenzijde 2018;
- Zeer ruime berging onder het complex;
- Ideale ligging ten aanzien van de Ring A10 en het openbaar vervoer.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca 66,4m² exclusief balkon van ca. 3,9m² en berging van ca. 6,1m². Exact gemeten conform NEN2580. Meetrapport op te vragen bij ons kantoor.

Eigendom
Erfpacht afgekocht tot 30-11-2042.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde verdieping, met berging in de kelder, plaatselijk bekend te Amsterdam as Barcelonaplein 77, kadastraal gemeente Amsterdam, sectie A, complexaanduiding 8015 A, indexnummer 37, uitmakende het zesenzeventig/zevenentwintigduizend driehonderd zevenenzestigste (76/27367ste) aandeel in gemelde gemeenschap.

Vereniging van Eigenaren
Dit betreft de “Vereniging van Eigenaars Barcelonaplein”, bestaande uit 457 appartementsrechten. Dit appartementsrecht heeft 76 breukdeel van de in totaal 27367 verdeling in de vergadering. De servicekosten bedragen thans € 94,11 per maand en bestaan uit: o.a. verzekeringen, reservering ten behoeve van groot onderhoud, beheervergoeding, schoonmaak algemene ruimtes etc. De VvE heeft thans ruim € 1.700.000,- in kas. De VvE wordt professioneel beheerd door VvE Beheer Amsterdam. Er is een Huishoudelijk Reglement aanwezig.

Aanschrijving en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Aanvaarding
In overleg.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Oost 7), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
Voorkeur gaat uit naar een notariskantoor in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Disclaimer
Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

****************************************ENGLISH**************************************************

The apartment is located in the complex designed by the famous Belgian architect Bruno Albert in the popular Oosterlijk Havengebied on the KNSM eiland. The complex was built in 1991 and offers beautiful views over the courtyard and the Ertshaven. The emerging KNSM eiland is a very attractive residential area with nice shops such as Loods 6, Sissy Boy, Keet in house and much more. Also in dining establishments there is a wide range, including Happyhappyjoyjoy, the Harbor Club East, Pata Negra, Panama and the Lloyd hotel are crowded and cozy places. For daily shopping you can go to the Warm Bakker around the corner and at shoppingcenter Brazil, which is a few minutes cycling distance. The city center can be reached by bike in about 10 minutes and the lively Javastraat is only 5 minutes by bike.

Accessibility
The apartment is easily accessible both by car and by public transport. Through the Piet Hein tunnel you are so on the Ring A10 by car. The bus stop and tram stop are at 400m walking distance. There is a possibility in the vicinity to dock a boat!

Layout
Nice and bright apartment in beautiful complex. The apartment has an area of ??approximately 66.4 m2 (GFA 72m2) and a storage room in the basement of approximately 6 m2. Through the spacious entrance on the ground floor where the elevator and staircase are located we go to the fifth floor. Layout property: entrance, a spacious hall, living room with two doors and kitchen with a sliding door, both with a balcony. The living room and kitchen have a beautiful view on the square and the water the so-called Ertshaven. separate toilet, bathroom with shower, sink and washing machine connection. Two bedrooms at the "back" with viewing the IJ. There is a storage room in the basement.

Asking price
€ 349.500,- (in words: three hundred fortynine thousand fivehonderd euros costs buyer).

Particularities:
- Completely isolated;
- Caretaker present;
- Elevator present;
- Painting outside 2018;
- Very spacious storage room under the complex;
- Ideal location regarding to the Ring A10 and public transport.

Surface
The living area is approximately 66.4m² excluding balcony of approx. 3,9m² and storage of approx. 6,1m². Exactly measured in accordance with NEN2580. Request a measurement report from our office.

Property
Annual lease payments surrendered to 30-11-2042.

Description of registered property
The apartment right, entitled to the exclusive use of the dwelling on the fifth floor, with storage in the basement, locally known in Amsterdam as Barcelona square 77, cadastral municipality of Amsterdam, section A, complex indication 8015 A, index number 37, being seventy-six / twenty-seven thousand three hundred sixty-seventh (76 / 27367th) share in reported community.

Owners Association
This concerns the "Vereniging van Eigenaars Barcelonaplein", consisting of 457 apartment rights. This apartment right has 76 fractions of the total 27367 distribution in the meeting. The service costs are currently € 94.11 per month and consist of: o.a. insurance, reservation for major maintenance, management fee, cleaning of general areas etc. The VvE now has more than € 1,700,000 in cash. The VvE is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam. There are a House Rules.

Registration and Environment
There are no known inscriptions on the object and no oil tank is known. This in accordance with the telephone and written information of the relevant authorities.

Acceptance
In consultation.

Parking
Paid parking on public roads and through licensing system (license area East 7), there is currently no waiting time. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary office in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to contract owner / seller.
The apartment is located in the complex designed by the famous Belgian architect Bruno Albert in the popular Oosterlijk Havengebied on the KNSM eiland. The complex was built in 1991 and offers beautiful views over the courtyard and the Ertshaven. The emerging KNSM eiland is a very attractive residential area with nice shops such as Loods 6, Sissy Boy, Keet in house and much more. Also in dining establishments there is a wide range, including Happyhappyjoyjoy, the Harbor Club East, Pata Negra, Panama and the Lloyd hotel are crowded and cozy places. For daily shopping you can go to the Warm Bakker around the corner and at shoppingcenter Brazil, which is a few minutes cycling distance. The city center can be reached by bike in about 10 minutes and the lively Javastraat is only 5 minutes by bike.

Accessibility
The apartment is easily accessible both by car and by public transport. Through the Piet Hein tunnel you are so on the Ring A10 by car. The bus stop and tram stop are at 400m walking distance. There is a possibility in the vicinity to dock a boat!

Layout
Nice and bright apartment in beautiful complex. The apartment has an area of ??approximately 66.4 m2 (GFA 72m2) and a storage room in the basement of approximately 6 m2. Through the spacious entrance on the ground floor where the elevator and staircase are located we go to the fifth floor. Layout property: entrance, a spacious hall, living room with two doors and kitchen with a sliding door, both with a balcony. The living room and kitchen have a beautiful view on the square and the water the so-called Ertshaven. separate toilet, bathroom with shower, sink and washing machine connection. Two bedrooms at the "back" with viewing the IJ. There is a storage room in the basement.

Asking price
€ 375,000,- (in words: three hundred seventy-five thousand euros costs buyer).

Particularities:
- Completely isolated;
- Caretaker present;
- Elevator present;
- Painting outside 2018;
- Very spacious storage room under the complex;
- Ideal location regarding to the Ring A10 and public transport.

Surface
The living area is approximately 66.4m² excluding balcony of approx. 3,9m² and storage of approx. 6,1m². Exactly measured in accordance with NEN2580. Request a measurement report from our office.

Property
Annual lease payments surrendered to 30-11-2042.

Description of registered property
The apartment right, entitled to the exclusive use of the dwelling on the fifth floor, with storage in the basement, locally known in Amsterdam as Barcelona square 77, cadastral municipality of Amsterdam, section A, complex indication 8015 A, index number 37, being seventy-six / twenty-seven thousand three hundred sixty-seventh (76 / 27367th) share in reported community.

Owners Association
This concerns the "Vereniging van Eigenaars Barcelonaplein", consisting of 457 apartment rights. This apartment right has 76 fractions of the total 27367 distribution in the meeting. The service costs are currently € 94.11 per month and consist of: o.a. insurance, reservation for major maintenance, management fee, cleaning of general areas etc. The VvE now has more than € 1,700,000 in cash. The VvE is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam. There are a House Rules.

Registration and Environment
There are no known inscriptions on the object and no oil tank is known. This in accordance with the telephone and written information of the relevant authorities.

Acceptance
In consultation.

Parking
Paid parking on public roads and through licensing system (license area East 7), there is currently no waiting time. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a notary office in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to contract owner / seller.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 349.500,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwperiode 1991-2000 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 66 m² Gebouwgebonden buitenruimte 4 m² Externe bergruimte 6 m² Inhoud 202 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 6e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse C Energie einddatum 01-11-2020 Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Eigendom Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 94,11 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie A Perceelnummer 8015 Index 37 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2042-11-30
Route van naar Barcelonaplein 77, 1019 LX Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.