Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM

Eerste Helmersstraat 202 3

1054 EM Amsterdam
€ 665.000,- k.k.

Omschrijving

Een prachtig luxueus en modern appartement op de derde en vierde verdieping met een ruim balkon. Het appartement is voorzien van een visgraat houtenvoer en beschikt over grote ramen waardoor het appartement heerlijk licht is.

Omgeving
Het pand is gelegen op een centrale locatie, dichtbij de Jordaan, Oud Zuid en Oud West. De straat loopt parallel aan de Overtoom en de...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 104 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Een prachtig luxueus en modern appartement op de derde en vierde verdieping met een ruim balkon. Het appartement is voorzien van een visgraat houtenvoer en beschikt over grote ramen waardoor het appartement heerlijk licht is.

Omgeving
Het pand is gelegen op een centrale locatie, dichtbij de Jordaan, Oud Zuid en Oud West. De straat loopt parallel aan de Overtoom en de Kinkerstraat waar u terecht kunt voor al uw dagelijkse boodschappen. In de nabije omgeving vindt u een grote diversiteit aan winkels, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden zoals het Leidseplein, Surinameplein en de Amstelveenseweg. Ook het Vondelpark bevindt zich op een steenworp afstand.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Binnen 8 minuten is de ring A10 te bereiken. Op de Overtoom en de Kinkerstraat zijn haltes voor tramlijnen 1,7,11,17 en buslijn 283.

Indeling
Via het gemeenschappelijk portaal is er toegang tot het appartement op de derde verdieping waar zich de hal, de twee slaapkamers, een badkamer, apart toilet en de ruime woon/eetkamer met open keuken zich bevinden. Het lichte en ruime appartement heeft een moderne uitstraling en is voorzien van een lichte visgraat houten vloer. De open keuken met kookeiland is van alle gemakken voorzien en heeft een bar aan het kookeiland. Het balkon is aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte. Naast de twee slaapkamers is er beneden ook een badkamer met een dubbele wastafel, vloerverwarming, spiegel met spiegelverwarming en een ruime douche. Via de trap aan de voorzijde van de woonkamer wordt de vierde verdieping bereikt. Hier bevindt zich de werkkamer en een extra slaapkamer met badkamer en suite voorzien van een wastafel, toilet en douche.

Vraagprijs
€ 665.000, = k.k. (zegge: zeshonderdvijfenzestigduizend euro kosten koper).

Bijzonderheden:
- Modern appartement;
- Ruime woon/eetkamer met open keuken;
- Erfpacht;
- Visgraat houten vloer;
- Fantastische locatie;
- Geheel nieuwe meterkast incl. krachtstroom;
- Nest e-thermostaat.

Eigendomssituatie
Erfpacht afgekocht tot en met 31 juli 2062.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde etage, plaatselijk bekend te 1054 EM Amsterdam, Eerste Helmersstraat 202-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T, complexaanduiding 6986-A, indexnummer 16, uitmakende het vierentachtig/éénduizend zeshonderdzestigste (84/1.660) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend te 1054 EM Amsterdam, Eerste Helmersstraat 202 tot en met 206 (even nummers) en 1054 EN Amsterdam, Eerste Helmersstraat 208, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, nummers 3895, 3896, 3897 en 3898, tezamen groot zeven are en veertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de op de grond aangebrachte opstalen voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, bestaande ui zestien (16) woningen, bergingen en overige aanhorigheden; en
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de vierde etage, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T, complexaanduiding 6986-A, indexnummer 28, uitmakende het negenentwintig/éénduizend zeshonderdzestigste (29/1.660) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

Vereniging van Eigenaren
Dit betreft de “VvE De Lofzang”, bestaande uit 4 appartementsrechten. Dit appartementsrecht heeft .... breukdeel van de in totaal 172 verdeling in de vergadering. De servicekosten bedragen thans € 145,81 per maand en bestaan uit: o.a. verzekeringen, reservering ten behoeve van groot onderhoud, beheervergoeding, schoonmaak algemene ruimtes etc. De VvE heeft thans ruim € 50.207,34,- in kas. De VvE wordt professioneel beheerd door Woningstichting Eigen Haard. Er is een MJOP aanwezig.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca. 104,3 m², exclusief balkon van ca. 6,5 m² (Meetrapport aanwezig).

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd.

Belastingen 2019
WOZ-waarde: € 417.000,- (peildatum 01-01-2017)
Rioolrecht: € 131,12
OZB: € 158,00

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Fundering
Informatie over de fundering van het object is op te vragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel, telefoonnummer 14020.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-parking aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
De voorkeur gaat uit naar een notariskantoor gevestigd in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.
A beautiful luxurious and modern apartment on the third and fourth floor with a spacious balcony. The apartment is equipped with a herringbone wooden food and has large windows so that the apartment is wonderfully light.

Surroundings
The property is located in a central location, close to the Jordaan, Oud Zuid and Oud West. The street runs parallel to the Overtoom and the Kinkerstraat where you can go for all your daily shopping. In the vicinity you will find a wide variety of shops, cafes, restaurants and entertainment venues such as the Leidseplein, Surinameplein and the Amstelveenseweg. The Vondelpark is also a stone's throw away.

Access
The house is easily accessible by car and public transport. Within 8 minutes you can reach the A10 ring road. On the Overtoom and Kinkerstraat are stops for tram lines 1,7,11,17 and bus line 283.

Classification
Through the common portal there is access to the apartment on the third floor where the hall, the two bedrooms, a bathroom, separate toilet and the spacious living / dining room with open kitchen are located. The bright and spacious apartment has a modern look and is equipped with a light herringbone wooden floor. The open kitchen with cooking island is fully equipped, and has a bar on the cooking island. The balcony is at the rear of the house over the entire width. Besides the two bedrooms there is also a bathroom downstairs with a double sink, underfloor heating, mirror with mirror heating and a large shower. The stairs at the front of the living room leads to the fourth floor. Here is the study and an extra bedroom with bathroom en suite with a sink, toilet and shower.

Asking price
€ 665,000, = k.k. (in words: six hundred and sixty-five thousand euros in costs for the buyer).

Particulars:
- Modern apartment;
- Spacious living / dining room with open kitchen;
- Leasehold;
- Herringbone wooden floor;
- Fantastic location;
- Completely new cupboard incl. power current;
- Nest e-thermostat.

Property situation
Leasehold purchased until 31 July 2062.

Description of registered property
The apartment right, giving the right to the exclusive use of the house located on the third floor, locally known at 1054 EM Amsterdam, Eerste Helmersstraat 202-3, cadastral known municipality of Amsterdam section T, complex indication 6986-A, index number 16, making up the eighty-fourth/one thousand six hundred and sixty-first (84/1.660) undivided share in the community, consisting of the perpetual leasehold right of parcels of land, owned by the municipality of Amsterdam, known locally at 1054 EM Amsterdam, Eerste Helmersstraat 202 up to and including 206 (even numbers) and 1054 EN Amsterdam, Eerste Helmersstraat 208, At the time of the division into apartment rights, the municipality of Amsterdam, known by cadastral authority, Section T, numbers 3895, 3896, 3897 and 3898, together with a total of seven ares and forty centiares, with the rights of the leaseholder to the land parcels attached pursuant to the leasehold conditions and the law, consisting of sixteen (16) dwellings, salvages and other appurtenances; and
The apartment right, giving the right to the exclusive use of the storage located on the fourth floor, locally unspecified, cadastral known municipality of Amsterdam Section T, complement designation 6986-A, index number 28, comprising the twenty-nine one thousand six hundred and sixtysixth (29/1,660) undivided share in the aforesaid community.

Association of Owners
This concerns the "VvE De Lofzang", consisting of 4 apartment rights. This apartment right has .... fraction of the total of 172 distribution in the meeting. The service costs currently amount to € 145.81 per month and consist of: a.o. insurances, reservation for major maintenance, management fee, cleaning of public areas, etc. The VvE currently has more than € 50,207.34 in cash. The VvE is professionally managed by Woningstichting Eigen Haard. There is a MJOP present.

Surface
The living area is approx. 104.3 m², excluding balcony of approx. 6.5 m² (Measurement report available).

Completion
In its present state, empty and evacuated.

Taxes 2019
WOZ value: € 417,000 (reference date 01-01-2017)
Sewerage: € 131.12
OZB: € 158,00

Delivery date
Delivery in consultation.

Registrations and Environment
There are no known descriptions of the object and there is no known oil tank. This is in accordance with telephone and written information from the relevant authorities.

Foundation
Information about the foundation of the property can be obtained from the Building and Housing Supervision Department of the relevant district, telephone number 14020.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2), there is currently no waiting time for this. In addition, the Q-parking car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Notary
Preference is given to a civil-law notary's office based in Amsterdam.

Reservation
Sale is subject to the award of the owner/seller.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as a quotation or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to structural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of where but must convince themselves of their correctness by inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Verkocht Prijs € 665.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, in centrum en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 104 m² Gebouwgebonden buitenruimte 7 m² Overige inpandige ruimte 1 m² Inhoud 334 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 2 woonlagen Gelegen op 3e woonlaag Energie Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Onderhoud buiten Goed tot uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel

Plattegronden

Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM Eerste Helmersstraat 202 3 in Amsterdam 1054 EM

360° Foto's

Route van naar Eerste Helmersstraat 202 3, 1054 EM Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.